Homepage | History (in English) | History (in Hebrew) | Memorial | Contact | Links

וישניבה

אתר זיכרון לקהילה היהודית

בית רוגובין 1996

תמונת בית משפחת רוגובין, אחד הבתים היחידים ששרד את שתי מלחמות העולם בוישניבה

הגברת מריה יורקלביץ' לבית באז'ק

הגברת מריה יורקלביץ' מנסה לזהות תמונות מתוך ספר הקהילה (בעריכת חיים אברמסון 1972), לידה רוכנות רגינה המדריכה שלנו ובתה של הגברת יורקלביץ'

בתמונה למטה מצולמים מימין: בתה של מריה, אמי דבורה,מריה,רגינה המדריכה, שכנה של מריה.

לוישניבה בשנת 1996

1