Homepage | History (in English) | History (in Hebrew) | Memorial | Contact | Links

וישניבה

אתר זיכרון לקהילה היהודית

מצבות בבית הקברות בוולוז'ין 1996

מצבה של קרובה למשפחת רוגובין מוישניבה, בבית הקברות בוולוז'ין העיר השכנה.

לוישניבה בשנת 1996

1