Homepage | History (in English) | History (in Hebrew) | Memorial | Contact | Links

וישניבה

אתר זיכרון לקהילה היהודית

רשימת נטבחי טבח הדמים הראשון בוישניבה

 • זליג ברקמן - בעומדו בתפילה עטוף טלית ותפילין
 • חתנו משה
 • יוסף צבי קפלן
 • שלום בר לוין
 • יעקב הירש (צבי) אלישקביץ'.
 • בנו בנימין
 • יצחק - חתנו של הרצען
 • איזיק פודברזסקי
 • בנו של איזיק
 • פיבה זוסמן
 • שני בניו
 • ישעיהו קפלן
 • מרדכי אידל
 • מוניה זאלב
 • גורביץ' יעקב - בעלה של אלישבע שימשילביץ'
 • חיים איצקוביץ' - בנו של יוסף איצקוביץ'
 • גירזון ישעיהו
 • ליבה מיליקובסקי
 • איזיק רוגובין
 • אחיו הירשה (צבי) רוגובין
 • יצע אלי
 • שמחה האלם
 • ליב
 • הנך זוסמן
 • ברוך פודברזקי
 • ברוך רבינוביץ'
 • יעקב ציפלביץ
 • קוטלר משה אהרון
 • אלי הקצב
 • מרכוס הנפח
 • הצבע
 • חיים ברקוביץ'
 • מאיר יעקל פודברזקי
 • ליבה (חתנו של משה הלימענאדניק)
 • בנו של ליבה

יהי זכרם ברוך

בשנת 1996 ביקרתי עם הורי בוישניבה וצלמתי את התמונות שבדף זה.

בית העלמין היהודי סובל מהזנחה פושעת, מכיוון שאין מי שיטפל בו. המשטר הקומוניסטי לאחר השואה נתן חצי מהשטח לקולחוז (החלק המעובד, איפה שהמכונית חונה) שאר השטח הוא סבך שקשה לעבור בו. הרצח בוצע בחלק שהיום הוא אזור מועבד.

נכנסנו לתוך הסבך הצפוף לנסות לזהות מצבות מהתקופה שקדמה לשואה

צלמתי גם את הבונקר שנבנה על ידי הגרמנים עוד בימי מלחמת העולם הראשונה ושימש אותם לירי על הקורבנות היהודים בטבח

לתמונות של מצבות מבית הקברות הוישניבה

1